Java – uplne zaklady

Stranka venovane jazyku  JAVA

– na teto strance jsou uplne zaklady na dalsich budou konstruce ap…

Proc Java ?? Výhody jazyka Java

 

Výhody jazyka Java

Výhoda Popis
1. Přenositelnost Java je platformově nezávislý jazyk.
2. Objektově orientovaný Plně objektově orientovaný jazyk.
3. Bezpečnost Navržen s ohledem na bezpečnost.
4. Rozsáhlá knihovna Rozsáhlá knihovna standardních funkcí a tříd.
5. Vysoký výkon Moderní implementace poskytují vysoký výkon.
6. Jednoduchost Relativně jednoduchá syntaxe.
7. Široká komunita Velká a aktivní komunita vývojářů.
8. A taky me bavi A to je to nejdulezitejsi … „:-)

 

 • 1. Seznam vsech klicovych slov
 • 2. Priklad identifikatoru
 • 3.Priklad bloku kodu JAVA
 • 4.Zakladni datove typy
 • 5.Ovladaci struktury
 • – budem pokracovat …

Seznam vsech klicovych slov

Klíčové slovo Popis
abstract Označuje třídu, metodu nebo pole jako abstraktní.
assert Testuje souhlas s určitou podmínkou a vyvolává výjimku, pokud je podmínka nepravdivá.
boolean Boolean datový typ s hodnotami `true` a `false`.
break Ukončuje smyčku nebo přepínací blok.
byte 8bitový celočíselný datový typ.
case Označuje případ ve switch bloku.
catch Zachycuje výjimku v bloku try-catch.
char 16bitový znakový datový typ.
class Definuje třídu.
const Označuje konstantu (není používáno).
continue Pokračuje s dalším průchodem v smyčce.
default Označuje výchozí případ ve switch bloku.
do Spouští smyčku do-while.
double 64bitový desetinný datový typ.
else Provádí kód, pokud se nevyhodnotí žádná z předchozích podmínek.
enum Definuje výčtový typ.
extends Rozšiřuje třídu.
final Označuje, že třída, metoda nebo proměnná je nezměnitelná.
finally Označuje blok kódu, který se vždy provede po bloku try-catch.
float 32bitový desetinný datový typ.
for Spouští smyčku for.
if Provádí kód na základě podmíněného vyhodnocení.
implements Implementuje rozhraní.
import Importuje balíček nebo třídu.
instanceof Testuje, zda je objekt instancí třídy.
int 32bitový celočíselný datový typ.
interface Definuje rozhraní.
long 64bitový celočíselný datový typ.
native Označuje metodu, která je implementována v jazyce jiném než Java.
new Vytváří novou instanci třídy nebo pole.
null Reprezentuje nulovou hodnotu nebo žádnou hodnotu.
package Definuje balíček.
private Označuje, že člen je přístupný pouze uvnitř stejné třídy.
protected Označuje, že člen je přístupný v rámci stejné třídy a odvozených tříd.
public Označuje, že člen je přístupný zvenčí.
return Vrací hodnotu z metody.
short 16bitový celočíselný datový typ.
static Označuje metodu nebo člen jako statický, což znamená, že je sdílený mezi všemi instancemi třídy.
strictfp Zajišťuje, že floating-point výpočty jsou platformě nezávislé.
super Odkazuje na nadřazenou třídu.
switch Spouští blok switch-case.
synchronized Označuje, že metoda nebo blok je synchronizovaný a může být volán pouze jedním vláknem najednou.
this Odkazuje na aktuální instanci třídy.
throw Vyvolává výjimku.
throws Deklaruje, že metoda může vyvolat určité typy výjimek.
transient Označuje, že proměnná by neměla být serializována.
true Představuje pravdivou hodnotu logického typu boolean.
try Spouští blok try-catch pro zpracování výjimek.
void Určuje, že metoda nevrací žádnou hodnotu.
volatile Označuje, že proměnná může být změněna vláknem mimo kontrolu kódu.
while Spouští smyčku while.

Identifikatory JAVA

Identifikátory: Jsou to názvy používané pro třídy, metody, proměnné atd. Identifikátor může být libovolné slovo, které začíná písmenem, podtržítkem _ nebo znakem dolaru $, a může obsahovat písmena, číslice, podtržítka a znaky dolaru. Například: myVariable, calculateTotal, _privateField.

Základní datové typy:

 1. Celočíselné typy: byte, short, int, long
 2. Desetinné čísla: float, double
 3. Znakové typy: char
 4. Logický typ: boolean

 

Ovládací struktury:

 1. if…else: Používá se k provádění určitého kódu na základě podmíněného vyhodnocení.
 2. switch…case: Používá se k větvení programu na základě hodnoty proměnné.
 3. for: Používá se k opakování bloku kódu určeného početkrát.
 4. while: Používá se k opakování bloku kódu, dokud je podmínka pravdivá.
 5. do…while: Podobné jako while, ale kód se provede alespoň jednou, aniž by se kontrolovala podmínka.

 
Jeste jednou v tabulce
Řídící struktury v jazyce Java

Řídící struktury v jazyce Java

Struktura Popis Syntaxe
If-Else Provádí kód, pokud je podmínka pravdivá, jinak provádí kód ve větvi else.
if (podmínka) {
  // kód
} else {
  // kód
}
Switch-Case Provádí různé akce v závislosti na hodnotě výrazu.
switch (výraz) {
  case hodnota1:
    // kód
    break;
  case hodnota2:
    // kód
    break;
  default:
    // kód
}
For Spouští blok kódu určený početkrát.
for (inicializace; podmínka; iterace) {
  // kód
}
While Spouští blok kódu, dokud je podmínka pravdivá.
while (podmínka) {
  // kód
}
Do-While Spouští blok kódu alespoň jednou a pak opakovaně, dokud je podmínka pravdivá.
do {
  // kód
} while (podmínka);
Break Ukončuje smyčku nebo přepínací blok.
break;
Continue Pokračuje s dalším průchodem v smyčce.
continue;

 

 

Priklad bloku kodu v jave


public class Main {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello, world!");
}
}