C# zaklady

   Stranka venovana C#

Zde je zatim vycet zakladnich znaku C# a to jsou >>

na teto strance jsou uplne zaklady na dalsich budou konstruce ap

 • 1. Klicova slova – seznam vsech klicovych slov
 • 2. Typy promennych
 • 3. Operatory
 • 4. Rididci struktury
 • 5. Metody (funkce)

Seznam vsech kličovych slov

Klíčové slovo Popis
abstract Označuje abstraktní třídu nebo metodu, která nemá implementaci a musí být přepsána v odvozené třídě.
as Používá se pro konverzi nebo přetypování výrazů.
base Identifikátor pro přístup k členu základní třídy.
bool Logický datový typ s hodnotami `true` nebo `false`.
break Přeruší provádění smyčky nebo přepínače.
byte 8bitový celočíselný datový typ.
case Používá se v přepínači pro definici případu.
catch Zachytává vyjímky v bloku try-catch.
char Unicode znakový datový typ.
checked Povoluje kontrolu přetečení aritmetických operací.
class Definuje třídu.
const Označuje konstantu.
continue Pokračuje v dalším průchodu smyčkou.
decimal 128bitový datový typ s pohyblivou řádovou čárkou.
default Používá se v přepínači pro výchozí případ.
delegate Definuje delegáta.
do Spouští smyčku do-while.
double Dvojitý datový typ s pohyblivou řádovou čárkou.
else Definuje blok kódu, který se provede, pokud je podmínka `if` nesplněna.
enum Definuje výčtový typ.
event Definuje událost.
explicit Definuje explicitní konverzi mezi dvěma datovými typy.
extern Označuje externí metodu nebo třídu.
false Logická hodnota false.
finally Provádí kód po provedení bloku try-catch, bez ohledu na to, zda došlo k vyjímce.
fixed Definuje fixní pole nebo fixní proměnnou.
float 32bitový datový typ s pohyblivou řádovou čárkou.
for Spouští smyčku for.
foreach Spouští smyčku foreach.
goto Přeskočí na jiný bod programu.
if Testuje podmínku a provede blok kódu, pokud je podmínka pravdivá.
implicit Definuje implicitní konverzi mezi dvěma datovými typy.
in Definuje parametr metody jako vstupní parametr.
int 32bitový celočíselný datový typ.
interface Definuje rozhraní.
internal Přístupová úroveň, která umožňuje přístup pouze z uvnitř daného assembly.
is Provádí test typu.
lock Zamkne objekt, aby se zabránilo přístupu k němu jinými vlákny.
long 64bitový celočíselný datový typ.
namespace Definuje prostor názvů.
new Vytváří novou instanci objektu nebo definuje novou implementaci metody nebo konstruktoru.
null Reprezentuje null hodnotu nebo žádnou hodnotu.
object Obecný datový typ, který může reprezentovat jakýkoli objekt.
operator Definuje operátora.
out Definuje parametr metody jako výstupní parametr.
override Přepsání metody nebo členu základní třídy v odvozené třídě.
params Umožňuje předávání proměnlivého počtu argumentů do metody.
private Přístupová úroveň, která umožňuje přístup pouze zevnitř stejné třídy nebo struktury.
protected Přístupová úroveň, která umožňuje přístup zevnitř stejné třídy nebo struktury a odvozených tříd.
public Přístupová úroveň, která umožňuje přístup odkudkoli.
readonly Označuje proměnnou, která může být přiřazena pouze při inicializaci nebo v konstruktoru.
ref Definuje referenční parametr.
return Vrací hodnotu z metody.
sbyte 8bitový znaménkový celočíselný datový typ.
sealed Zabraňuje dědění třídy nebo metody.
short 16bitový celočíselný datový typ.
sizeof Vrací velikost datového typu v bajtech.
stackalloc Allokuje paměť na zásobníku.
static Definuje statický člen třídy nebo metody, která je přístupná bez vytvoření instance třídy.
string Řetězcový datový typ.
struct Definuje hodnotový typ.
switch Spouští přepínač pro větvení podle hodnoty výrazu.
this Odkazuje na aktuální instanci třídy nebo struktury.
throw Volá výjimku.
true Logická hodnota true.
try Označuje blok kódu, který je testován na výjimky.
typeof Vrací objekt System.Type, který představuje typ určitého objektu.
uint 32bitový celočíselný datový typ bez znaménka.
ulong 64bitový celočíselný datový typ bez znaménka.
unchecked Vypne kontrolu přetečení aritmetických operací.
unsafe Označuje kód, který vyžaduje nebezpečné operace, jako je práce s nepodpisovanými ukazateli.
ushort 16bitový celočíselný datový typ bez znaménka.
Definuje oblast názvů nebo umožňuje použití tzv. `using` direktivy pro importování oblastí názvů.
virtual Označuje metodu, která může být přepsána v odvozené třídě.
void Specifikuje, že metoda nevrací žádnou hodnotu.
volatile Označuje proměnnou, která může být změněna vláknem mimo kontrolu kódu.
while Spouští smyčku while.

 

Typy promennych C#

 1. Celá čísla (integer types):
  • int: 32bitové celé číslo.
  • uint: 32bitové celé číslo bez znaménka.
  • long: 64bitové celé číslo.
  • ulong: 64bitové celé číslo bez znaménka.
  • short: 16bitové celé číslo.
  • ushort: 16bitové celé číslo bez znaménka.
  • byte: 8bitové celé číslo.
  • sbyte: 8bitové celé číslo se znaménkem.
 2. Desetinná čísla (floating-point types):
  • float: 32bitové desetinné číslo s plovoucí řádovou čárkou.
  • double: 64bitové desetinné číslo s plovoucí řádovou čárkou.
  • decimal: 128bitové desetinné číslo s plovoucí řádovou čárkou.
 3. Logické hodnoty (boolean types):
  • bool: Logická hodnota true/false.
 4. Znaky (character types):
  • char: Unicode znak.
 5. Řetězce (string types):
  • string: Řetězcový datový typ.
 6. Odkazy na objekty (reference types):
  • object: Obecný datový typ, který může reprezentovat jakýkoli objekt.
  • dynamic: Datový typ, který umožňuje dynamické typování.

 

C#  Operatory

// Aritmetické operátory
int soucet = 5 + 3;
int rozdil = 7 – 2;
int soucin = 4 * 6;
double podil = 10.0 / 2;

// Relační operátory
bool jeVetsi = 5 > 3;
bool jeRovno = 7 == 7;
bool neniRovno = 10 != 5;

// Logické operátory
bool pravda = true;
bool nepravda = false;
bool a = pravda && nepravda; // false
bool nebo = pravda || nepravda; // true
bool negace = !pravda; // false

C# Ridici struktury

Řídící struktura Popis Syntax
if…else Používá se k provedení určitého kódu na základě podmíněného vyhodnocení.
if (podmínka)
{
  // provede se, pokud je podmínka pravdivá
}
else
{
  // provede se, pokud je podmínka nepravdivá
}
switch…case Používá se k větvení programu na základě hodnoty proměnné.
switch (výraz)
{
  case hodnota1:
    // provede se, pokud je výraz roven hodnotě1
    break;
  case hodnota2:
    // provede se, pokud je výraz roven hodnotě2
    break;
  default:
    // provede se, pokud se žádná hodnota neodpovídá
    break;
}
for Používá se k opakování bloku kódu určeného početkrát.
for (inicializace; podmínka; iterace)
{
  // provede se, dokud platí podmínka
}
foreach Používá se k iteraci přes kolekce (pole, seznamy atd.).
foreach (typProměnné proměnná in kolekce)
{
  // provede se pro každý prvek v kolekci
}
while Používá se k opakování bloku kódu, dokud je podmínka pravdivá.
while (podmínka)
{
  // provede se, dokud platí podmínka
}
do…while Podobné jako while, ale kód se provede alespoň jednou, aniž by se kontrolovala podmínka.
do
{
  // provede se nejméně jednou
} while (podmínka);
try…catch…finally Používá se k zachytávání a zpracování výjimek.
try
{
  // kód, který může vyvolat výjimku
}
catch (TypVýjimky ex)
{
  // zpracování výjimky
}
finally
{
  // provede se vždy, bez ohledu na to, zda došlo k výjimce
}

Priklad metody

void Pozdrav(string jmeno)
{
Console.WriteLine("Ahoj, " + jmeno + "!");
}

 

To byly pouze zakladni elementy C# , nicmene budeme urcite pokracovat … 🙂